Política de Qualitat i Informació Jurídica

La Fundació Social La Sapiència, és una institució sense ànim de lucre que sempre ha treballat en pro dels més desfavorits i pels col·lectius que tenen necessitats socials.

El nostre objecte social, en virtut de l’article quint dels nostres estatuts és: “l’acollida, el servei i l’ajuda a totes aquelles persones i grups que viuen qualsevol tipus d’exclusió social, rebuig a la nostra societat i per qualsevol causa, com pot ésser: l’atur, l’alcoholisme i altres drogues associades , el desarrelament familiar o social, la desestructuració personal o social, la delinqüència, la immigració de qualsevol tipus, les limitacions o discapacitats conseqüents amb la marginació, etc. Sense cap tipus de discriminació per raó d’edat, sexe, nacionalitat, religió, adscripció política o altres“.

Som una empresa única al nostre sector, tant per la nostra manera d’actuar com pels nostres principis de gestió. És per això que implantem, mantenim i millorem contínuament el nostre sistema de gestió, on els principis d’actuació es concreten en:

Principis per una gestió de Qualitat

  • En l’atenció a l’usuari: cobertura de les necessitats bàsiques i acompanyament a les tasques diàries.
  • En el nostre equip humà: Suport a tots els professionals, formació continua i facilitat de comunicació.

Principis per una gestió Ètica

  • Acceptació sense discriminació per origen, sexe, creences religioses, etc.
  • Compromís, com a mínim, de millora de la situació inicial de les persones participants.
  • Respecte i no intromissió en les decisions presses pels participants.
  • Voluntat d’atendre a tots els sectors més vulnerables de la societat i en ocasions desatesos per part de les institucions.
  • Compromís de formació continua a tots els treballadors.

Tot allò contant amb la participació dels treballadors i empreses col·laboradores, pel que s’establirà i es mantindrà sistemes eficients de comunicació, tant interns com extern, per complir amb els objectius plantejats i amb els compromisos adquirits per l’empresa.

Documents

Pla d'Igualtat

Codi Ètic

Codi de Conducta

Canal Ètic