Estatutos

Escritura de los Estatutos de la Fundació Social La Sapiència

Adaptados a la Ley 50/2002 de Fundaciones y a la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Exposició de Motius

I.- Per iniciativa d’un grup de membres de l’Església de Mallorca -sacerdots, religiosos i laics-, a principis de l’any 1976, el Bisbe de Mallorca, Don Teodor Úbeda Gramage, que tots recordam agraïts, autoritzà la utilització del Casal de l’antic Pontifici Col·legi Major de Nostra Senyora de La Sapiència per tal de donar resposta immediata a les necessitats peremptòries d’un nombrós grup de persones que es trobaven al carrer, sense cap recurs ni personal ni social. Aquella experiència va prendre el nom de Acolliment – La Sapiència. La Sapiència fou el nom sempre emprat pel grup humà continuador d’aquella iniciativa en l’Església de Mallorca i dóna motiu al títol d’aquesta Fundació.

II.- La Sapiència, sempre mantenint la seva inspiració en l’Evangeli i en la Doctrina Social de l’Església i la seva opció decidida pels més pobres, els exclosos, els marginats, va anar consolidant-se i creixent al llarg dels anys, aconseguint el reconeixement i el suport econòmic del poble de Mallorca i de l’Administració Pública, perfeccionant els seus criteris i la seva praxi en el millor tractament de la problemàtica de la marginació social i creant serveis tan significatius com L’Hospital de Nit.

III.- Fins a l’any 1984, la Diòcesi de Mallorca assumí les responsabilitats jurídiques de La Sapiència, bé directament mitjançant la Delegació Diocesana d’Acció Social, bé a través de Càritas de Mallorca. A més, La Sapiència sempre ha tingut el suport de congregacions religioses i de grups i persones motivades des de la seva opció cristiana i eclesial.

IV.- El creixement i la consolidació de la seva tasca social i els sempre majors compromisos formals amb l’Administració Pública, feren imprescindible dotar a La Sapiència d’un Estatut jurídic propi que garantís, d’una banda, la tutela i el suport de la Diòcesi de Mallorca i, d’altra, la necessària autonomia de la institució. D’acord amb els responsables immediats de La Sapiència, el 5 de juliol de 1984, el Bisbe de Mallorca va constituir una Associació Privada de Fidels amb el nom de Associació Marginats-La Sapiència, amb personalitat jurídica pròpia, a tenor dels cànons 298, 327 i 328 del C.I.C. Els Estatuts de la qual foren modificats posteriorment, amb l’acord de l’Associació i per decrets episcopals de 19 de novembre de 1988 i de 10 de gener de 1992.

V.- Noves circumstàncies -pel que fa a la realitat i el tractament adequat de la variada problemàtica de l’exclusió social, a la multiplicació i especialització dels serveis que oferia l’Associació Marginats-La Sapiència, i al creixement de la relació i els compromisos estables amb les diverses instàncies de l’Administració Pública i de la mateixa Església de Mallorca, amb les sempre majors responsabilitats que tot això comportava pel Consell Rector de l’Associació-, feren necessari el canvi de l’estatut jurídic d’aquesta institució.

VI.- Després d’un temps llarg de reflexió i valoració tant de part del Bisbe de Mallorca i d’altres instàncies de la Diòcesi, com dels òrgans rectors i els socis de La Sapiència, així com dels llavors contractats per l’Associació, el dia 9 de maig de 2000, en Assemblea General de dita Associació, quedà aprovada per majoria absoluta l’extinció de la Associació Marginats-La Sapiència i la seva transformació en una Fundació que, amb el nom de Fundació Social La Sapiència, substituiria en tots els drets i deures de tot ordre a l’extingida Associació. Per Decret Episcopal de data 18 de desembre de 2000 quedà extingida la Associació Marginats-La Sapiència i substituïda legalment per la Fundació Social La Sapiència, promoguda pel Bisbe de l’Església Diocesana de Mallorca. El dia 1 de març de 2001, l’endemà de la seva inscripció en el Registre de Fundacions de les Illes Balears (Conselleria de Presidència), començà la seva activitat.

Capítol I – Denominació, Objecte I Domicili

Article 1r.-

 1. La FUNDACIÓ SOCIAL LA SAPIÈNCIA es va constituir dia 22 de desembre de l’any 2000, i començà la seva activitat l’endemà de la seva inscripció en el Registre de Fundacions de les Illes Balears (Conselleria de Presidència), el dia 1 de març de 2001.
 2. El domicili social està situat a Palma de Mallorca, Camí La Real, 25.
 3. L’àmbit principal d’actuació de la Fundació Social La Sapiència comprèn el territori de l’illa de Mallorca.
 4. La Fundació Social La Sapiència tindrà una durada indefinida. Sense perjudici de l’anterior, el Patronat podrà acordar-ne l’extinció si en qualque moment poguessin estimar-se complits els fins propis de la Fundació o resultassin d’impossible realització.

Article 2n.- El domicili de la Fundació pot ser traslladat per acord del Patronat, que n’haurà d’assabentar el Registre i el Protectorat, per a la seva inscripció en el Registre de Fundacions.

Article 3r.- La Fundació Social La Sapiència té caràcter privat i naturalesa permanent, i es classifica com a Fundació per a finalitats socials: assistència social i inclusió social, promoció i atenció a les persones en risc d’exclusió social. A més, la Fundació Social La Sapiència és una organització sense ànim de lucre i té afectat de manera duradora el seu patrimoni a la realització efectiva dels fins d’interès general prevists en aquests Estatuts.

Article 4r.- La Fundació es regirà en tot cas per aquests Estatuts i per la Llei 50/2002 de 26 de desembre de Fundacions, així com per la Llei 49/2002 de dia 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Article 5è.- Finalitat de la Fundació:

 1. La Fundació Social La Sapiència té com a finalitat, l’acolliment, el servei i l’ajuda a totes aquelles persones i grups que viuen qualsevol tipus de marginació, exclusió, rebuig o desempar a la nostra societat i per qualsevol causa, com pot ser: l’atur, l’alcoholisme i altres drogues associades, el desarrelament familiar o social, la desestructuració personal o social, la delinqüència, la immigració de qualsevol tipus, les limitacions o discapacitats conseqüents a la marginació, etc. Sense cap discriminació per raó d’edat, sexe, nacionalitat, religió, adscripció política o altres.
 2. La Fundació Social La Sapiència vol inspirar el compliment de la seva finalitat en el respecte suprem a la dignitat de la persona i tots els seus drets, en l’esperit de caritat evangèlica de l’Església catòlica proclamat en les Benaventurances i en criteris de participació activa i de corresponsabiltat de tots quants la formen o intervinguin de qualsevol manera, en la seva actuació.

Article 6è.- Objectius de la Fundació:

 1. L’acollida, el servei i l’ajuda en els serveis i centres que gestioni la Fundació a les persones que ho necessitin, bé sigui de forma ocasional o perllongada, oferint llit, menjar, higiene personal, tractament de salut, suport i treball social i psicològic, promoció social, acompanyament, entreteniment i, en tot el possible, feina ocasional o estable.
 2. L’ajuda -el més professional i acurada possible- a la recuperació personal i la inserció social de les persones a les que la Fundació serveix, que haurà d’assumir les formes adequades a la problemàtica de cada cas i necessitarà de la col·laboració eficaç d’experts i d’altres institucions més especialitzades en algunes problemàtiques concretes.
 3. L’estímul de la consciència social deguda sobre la realitat d’exclusió social, les seves causes i els desafiaments que comporten per a tots i cadascú i per a la mateixa societat, tant pel que fa a tots quants intervenen en el treball de la Fundació, com pel que fa a les mateixes persones que serveix i, sobretot, pel que fa al conjunt de la societat mallorquina i a les Autoritats responsables de l’Administració Pública en tots els àmbits i nivells. Per aconseguir aquest objectiu, la Fundació emprarà tots els mitjans al seu abast, tan propis com aliens.
 4. L’estudi i la reflexió continuats sobre el fet sociològic de l’exclusió social, les seves causes, el comportament de la societat envers d’ell, l’evolució i els canvis en la seva problemàtica, l’anàlisi i revisió periòdiques de les dades i experiències positives i negatives del treball de la Fundació, etc. Per a aquesta tasca serà imprescindible la col·laboració multidisciplinar d’experts a fi que l’estudi empri mètodes científics i arribi a conclusions veritablement fiables, que s’hauran de divulgar convenientment a la nostra societat.
 5. La relació contínua, fluïda i solidària amb altres institucions amb finalitats semblants a les de la Fundació, cercant el mutu enriquiment, l’intercanvi de coneixements i experiències i la complementarietat en les actuacions, per tal d’aconseguir el millor servei als sectors, grups i persones que pateixen marginació o exclusió de qualsevol tipus.

Article 7è.- El Patronat oferirà informació suficient dels fins i activitats de la Fundació, a fi que sien coneguts pels eventuals beneficiaris i altres interessats.

Article 8è.- La Fundació té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d’actuar, d’acord amb les normes per les quals es regeix.

Article 9è.- Qualsevol persona pot ser beneficiària de l’activitat de la Fundació, en destinar-se a una activitat d’interès general. Així, segons l’article 3r d’aquests Estatuts, tota persona que precisi assistència social i dur a terme un procés d’inclusió o inserció social, qualsevol home o dona que necessiti una atenció i promoció personal o social per trobar-se en risc d’exclusió.

Article 10è.- Els beneficis de la Fundació s’atorgaran pel Patronat al compliment de la finalitat i els objectius de la Fundació sempre respectant la legislació vigent, l’esperit fundacional i aquests Estatuts. Així, a la realització dels fins fundacionals es destinara el 70 per cent dels resultats de les explotacions econòmiques que es desenvolupin i dels ingressos que s’obtinguin per qualsevol altre concepte, deduïdes totes les despeses realitzades, per a l’obtenció d’aquests resultats o ingressos. La resta de beneficis es destinarà a incrementar, bé la dotació patrimonial, o bé les reserves segons acordi el Patronat. El termini per al compliment d’aquesta obligació serà el comprès entre l’inici de l’exercici en què s’hagin obtingut els respectius resultats i ingressos i els quatre anys següents al tancament d’aquest exercici.

Article 11è.-

 1. Totes les prestacions de la Fundació seran de caràcter gratuït.
 2. Això no obstant, es podrà percebre, de manera extraordinària, algunes quantitats dels beneficiaris, prèvia autorització del Protectorat, tenint en compte que en cap cas aquestes quantitats puguin excedir d’allò que correspongui al cost real del servei, sense marge comercial de cap tipus. Les tarifes i l’aprovació s’han d’inscriure en el Registre de Fundacions.

Capítol II – Dotació de La Fundació

Article 12è.- La Fundació Social La Sapiència pot tenir, en qualsevol lloc, tota classe de béns, i n’ha de destinar els fruits, les rendes i els productes als objectius de la Institució.

Article 13è.- La Fundació haurà de figurar com a titular de tots els béns i drets que integren el seu patrimoni, els quals es faran constar en el seu inventari i en el Registre de Fundacions, i s’inscriuran en els registres corresponents. Els béns immobles s’han d’inscriure a nom de la Fundació en el Registre de la Propietat, els altres susceptibles d’inscripció, s’han d’inscriure en els corresponents registres; i els fons públics i valors mobiliaris, industrials o mercantils, s’han de dipositar, també a nom de la Fundació, en establiments bancaris, o en la caixa social de la Fundació.

Article 14è.- El Patronat pot acceptar herències i llegats, sempre a benefici d’inventari. Per a l’acceptació de donacions i de llegats amb càrrega també és necessària l’autorització expressa del Protectorat.

Article 15è.- Per a l’alienació o gravamen dels béns immobles o dels establiments industrials o mercantils que posseixin, s’han d’aplicar les normes establertes per la Llei de Fundacions.

Article 16è.- La dotació Fundacional és de DOS-CENTS MIL EUROS (200.000,00 €). El patrimoni de la Fundació serà incrementat amb els possibles excedents comptables que es puguin produir durant els exercicis futurs i que així, segons la Llei, acordi el Patronat.

Article 17è.- La Fundació destinarà els excedents d’ingressos a incrementar bé la dotació patrimonial o bé les reserves, segons l’article 9è d’aquests Estatuts.

Article 18è.- Els béns i rendes de la Fundació s’entendran afectes i adscrits d’una manera directa i immediata, sense interposició de persones, a la realització de l’objecte benèfic per al qual s’institueix la Fundació.

Capítol III – Govern de La Fundació

Article 19è.- El govern, administració i representació de la Fundació s’atribueix al Patronat i a la Comissió Delegada Executiva en tot allò que el Patronat acordi delegar-li per a la bona gestió de la Fundació.

 1. Per a ser membre del Patronat, es requereix ser major d’edat i estar en plena possessió dels drets civils.
 2. Els càrrecs del Patronat han de ser honorífics, de confiança i totalment gratuïts. En conseqüència, els titulars els exerciran de forma gratuïta, sense devengar cap retribució per aquesta tasca. No obstant, tenen dret a la provisió o reemborsament de les despeses de desplaçament que haguessin d’efectuar per assistir a les reunions del Patronat i de qualsevol altre que se’ls causi en el compliment de qualsevol missió concreta que els sigui confiada en nom o interès de la Fundació.
 3. Només podran percebre una retribució adequada els membres del Patronat que tinguin una altra responsabilitat i tasca en serveis distints als qui els hi corresponen com a membres del Patronat, prèvia autorització del Protectorat.
 4. De manera expressa i formal, es prohibeix a qualsevol persona o organisme, fos quin fos l’article que invoqués, que s’atribueixi, assumeixi, exerciti o intervingui en les funcions de la Fundació o del Patronat; i, en aquest cas, els seus actes serien considerats nuls o ineficaços, perquè només en l’esmentat Patronat hi ha depositada la confiança del fundador. Tot això sense perjudici de les disposicions legals que regulen la creació i el funcionament de fundacions d’interès general.

Patronat

Article 20è.- El Patronat exercirà l’alt govern, l’administració i la representació de la Fundació. Estarà format per un mínim de set (7) membres i per un màxim de tretze (13). La durada dels càrrecs en aquest Patronat serà de quatre anys, i els components podran ser reelegits de manera indefinida.

 1. Els membres del Patronat començaran a exercir llurs funcions després d’haver acceptat expressament el seu càrrec en qualsevol document acceptat per l’article 15.3 de la Llei 50/2002. Aquesta acceptació es notificarà formalment al Protectorat i serà inscrita en el Registre de Fundacions.
 2. Tots els membres del Patronat exerciran el seu càrrec de forma personal. En casos concrets podran ser representats per un altre membre del Patronat que ell mateix designi.
 3. El Patronat mai podrà delegar l’aprovació dels comptes i el pla d’actuació, la modificació dels Estatuts, la fusió i la liquidació de la Fundació ni qualsevol acte que precisi l’autorització del Protectorat.
 4. El Patronat podrà atorgar i revocar poders generals i especials, que seran inscrits en el Registre de Fundacions.
 5. En el cas que algun dels membres del Patronat fos substituït o cessat abans d’acabar el període del seu mandat, per algun dels supòsits contemplats a l’article 18, apartat 2 de la Llei 50/2002, la vacant serà coberta de forma provisional per qui designi el Bisbe de Mallorca, cessant el substitut automàticament en la mateixa data en què corresponia cessar la persona substituïda.
 6. La substitució, el cessament dels patrons s’inscriuran en el Registre de Fundacions.

Article 21è.- El Bisbe de Mallorca, en la seva qualitat de fundador, es reserva per a sempre la facultat de determinar el número de membres, entre set i tretze, del Patronat i designar les persones que hagin d’ocupar aquests càrrecs en cada renovació.

Article 22è.- El President del Patronat serà el Bisbe de Mallorca, o la persona que ell designi.

 1. Hi haurà un Vice-president, anomenat pel Bisbe de Mallorca.
 2. El Patronat nomenarà un Secretari i un Administrador, que poden ser, o no, membres del Patronat.
 3. Seran missions del President: per la mateixa naturalesa del càrrec, representar el més alt nivell i sempre la Fundació, convocar les reunions del Patronat, presidir-les, dirigir-ne les deliberacions i tenir cura de l’execució dels acords.
 4. El Vice-president substituirà el President en cas d’absència o de malaltia.
 5. El Secretari prendrà nota i estendrà actes de les sessions, que han de ser aprovades en la mateixa sessió, amb el vist-i-plau del President, o, si no fos possible, dins dels cinc dies següents, amb el vist-i-plau del President i de dos membres designats a l’efecte. Lliurarà les certificacions i la documentació que calgui. Si no és membre del Patronat, tindrà veu però no vot. En cas de vacant, absència o malaltia, exercirà les funcions de Secretari el membre més jove del Patronat.
 6. L’Administrador serà l’encarregat de la custòdia dels fons de la Fundació i presentarà i signarà el pressupost i els comptes anuals. Si no és membre del Patronat, tindrà veu però no vot, i la seva feina podrà ser retribuïda.
 7. Tots els membres del Patronat exerciran el seu càrrec amb total diligència i lleialtat, i hauran d’ajustar-se a allò preceptuat en la legislació vigent i aquests Estatuts. Si no fos així, respondran solidàriament davant la Fundació dels danys i perjudicis que puguin causar per actes contraris a la Llei o als Estatuts. En aquests casos s’actuarà segons l’article 17 de la Llei 50/2002.

Article 23è.- El Patronat s’ha de reunir totes les vegades que el President consideri oportunes, o quan ho consideri oportú més de la meitat dels Patrons. Com a mínim, serà convocat dues vegades l’any. Una per a la recepció i, si així ho decideix, aprovació dels comptes anuals, que comprenen el balanç, el compte de resultats i la memòria, tot formant una unitat, segons l’article 25.2 de la Llei 50/2002. L’altra reunió del Patronat és per considerar i, si ho decideix, aprovar el pla d’actuació, amb els objectius i les activitats previstes per a l’exercici següent, com també el pressupost corresponent. La presentació dels comptes anuals i el pla d’actuació corresponen al Director Gerent i a l’Administrador de la Fundació segons les seves responsabilitats.

Article 24è.-

 1. El Patronat es considerarà reunit quan assisteixin més de la meitat dels seus membres, i és necessària la presència del President o del Vice-president si aquell no hi és. Si no s’aconseguís la majoria referida, es convocarà una nova reunió entre vint-i-quatre hores i els set dies següents a la primera reunió. Són vàlids els acords d’aquesta segona reunió, sigui quin sigui el nombre d’assistents, sempre que hi hagi el President o el Vice-president. S’estableix el correu com a mitjà de convocatòria de les reunions, que han de ser convocades amb una antelació mínima de deu dies, excepte que per raons d’urgència el President acordàs un termini menor.
 2. En tots els punts que no sigui necessari una altra majoria, bastarà per a prendre acords la majoria simple i, en cas d’empat, resoldrà el President.

Article 25è.- Seran competències del Patronat:

 1. Conèixer, orientar, i aprovar tots els programes d’activitats de la Fundació.
 2. Exercir l’alta inspecció i la vigilància de la voluntat fundadora, interpretar-la i desenvolupar-la, impartint les orientacions i les normes que cregui convenient per al seu millor compliment.
 3. Modificar els Estatuts.
 4. Aprovar el pressupost i les liquidacions, així com els comptes anuals.
 5. Determinar i nomenar els membres de la Comissió Delegada i el Director Gerent, així com la fixació del personal administratiu de la Fundació.
 6. Nomenar qualsevol delegat o representant que consideri oportú, amb les facultats que tengui per convenient. No seran delegables l’aprovació dels comptes ni els actes que excedeixin de la gestió ordinària de la Fundació. Aquestes delegacions han de ser inscrites en el Registre de Fundacions.
 7. El govern, l’administració i representació de la Fundació, sense cap excepció; i la resolució de totes les incidències legals i circumstancials que s’esdevinguessin.
 8. Exercir la suprema representació de la Fundació en tota classe de relacions, actes i contractes davant l’Estat, Administracions Autonòmiques i Provincials, Municipis, Autoritats, centres i dependències de l’Administració, Jutjats, Tribunals, Magistratures, Corporacions.
 9. Acceptar les adquisicions de béns o drets per a la Fundació.
 10. Efectuar tota classe d’actes i contractes d’adquisició, possessió, administració, alienació i gravamen sobre béns mobles i immobles, inclosos els relatius a constitució, modificació i cancel·lació total o parcial d’hipoteques, rendició i alliberació de drets reals i altres actes de rigorós domini, sense perjudici de l’obligació de mantenir la intangibilitat dels béns donats a la Fundació pels fundadors. Podrà concertar operacions de crèdit sempre que de manera aïllada o conjunta amb altres anteriors, no hagin d’abonar anualment per interessos i amortitzacions una quantitat que superi el 30% dels ingressos ordinaris. Les incidències de les operacions de crèdit seran reflectides a la Memòria anual. Quan calgui, segons l’article 21.1 de la Llei 50/2002, es demanarà autorització prèvia al Protectorat.
 11. Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos, utilitats, subvencions i altres productes i beneficis que integrin el patrimoni de la Fundació.
 12. Efectuar tots els pagaments necessaris, així com les despeses adients per recaptar, administrar i protegir els fons amb què compti en cada moment la Fundació.
 13. Conservar els béns que integrin el patrimoni fundacional i realitzar les obres i construir els edificis que consideri convenient per les finalitats pròpies de la Fundació i decidir la forma adient i els subministraments de tot tipus, sigui quina en sigui la qualitat o import, podent, amb absoluta llibertat, utilitzar qualsevol procediment per a això, tant en l’adquisició directa com en cas de subhasta o concurs, sense necessitat de cap autorització, però sempre d’acord amb les disposicions establertes pels fundadors i les disposicions generals d’obligada observança.
 14. Exercir, en general, totes les funcions d’administració, conservació, custòdia i defensa dels béns de la Fundació.
 15. Organitzar i dirigir el funcionament intern i extern de la Fundació, d’acord amb les directrius marcades pel fundador; establir els Reglaments de qualsevol ordre que consideri convenients; nomenar i separar lliurement el personal directiu, facultatiu, tècnic, -sense necessitat que recaiguin en membres de cossos especials si n’hi hagués-, administratiu, auxiliar, subaltern i de qualsevol altra índole i assenyalar-ne els sous, honoraris i gratificacions, sense més formalitats que les que de manera discrecional s’assenyalin per a cada cas. Sense perjudici del compliment de la legislació social, el personal al servei de la Fundació no n’adquirirà drets passius amb càrrec als béns, però gaudirà dels beneficis i assegurances socials que la legislació vigent estableix. En tot moment, el Patronat, sense subjecció a requisits, podrà separar i despatxar lliurement el personal al servei de la Fundació que deixi de complir els deures o que no s’estimi idoni, d’acord amb el que disposen les lleis vigents en cada moment.
 16. Delegar alguna o algunes de les facultats precedents en la Comissió Delegada Executiva i, sempre que ho jutgi oportú, en una o diverses persones, pertanyents o no al Patronat, atorgant i revocant a l’efecte els poders oportuns.

Article 26è.- El Patronat també pot nomenar:

 1. Patrons d’Honor o President Honorífic del Patronat, aquelles persones que destaquin per una excel·lent col·laboració, aportacions excepcionals o treballs molt qualificats en favor de la Fundació. Aquests nomenaments de Patrons d’Honor o President Honorífic són de caràcter exclusivament honorífic, sense cap facultat decisòria.
 2. El Patronat nomenarà una Comissió Delegada de caràcter executiu que s’anomerà Comissió Delegada Executiva, en la qual delegarà totes aquelles facultats pròpies que cregui convenient per a la millor gestió i desevolupament de les activitats de la Fundació, sempre segons la finalitat i l’esperit fundacional i tenint en compte que mai són delegables ni l’aprovació dels comptes anuals i el pla d’actuació i el pressupost corresponent, ni la seva funció de garant de l’esperit fundacional i orientadora de les activitats de la Fundació, ni tots aquells actes que precisen autorització del Protectorat. Aquesta Comissió Delegada Executiva estarà formada per un mínim de cinc membres i un màxim de nou, i estarà presidida pel President del Patronat qui, habitualment, delegarà la seva funció en el Vice-president.
 3. El Patronat, a proposta del President, nomenarà un Director Gerent de la Fundació que formarà part de la Comissió Delegada Executiva.

Comissió Delegada Executiva

Article 27è.- La Comissió Delegada Executiva és l’òrgan de la Fundació encarregat de portar a terme les decisions i directrius emanades del Patronat per al compliment de la finalitat fundacional i els objectius assenyalats, segons consta en els presents Estatuts. El Patronat delega en ella la representació en tots aquells actes i circumstàncies que no demanin la representació directa del Patronat, el govern immediat dels òrgans, persones i activitats de la Fundació, sempre atenent els criteris del Patronat, l’administració del pressupost aprovat pel Patronat i la cura especial del patrimoni i els béns de la Fundació.

Article 28è.-

 1. La Comissió Delegada Executiva estarà formada per:
  • El Vice-president del Patronat per delegació ordinària del President.
  • El Director Gerent de la Fundació, anomenat pel Patronat.
  • L’Administrador de la Fundació, anomenat pel Patronat.
  • El Secretari de la Comissió.
  • A proposta del Director Gerent, tres persones de les diverses àrees de treball amb les quals compta la Fundació Social La Sapiència.
 2. El càrrecs de la Comissió Delegada Executiva tindran la duració del seu mandat en cas que ho siguin per aquesta raó. En els altres casos tindran la duració de 4 anys. Tots podran ser reelegits.

Article 29è.-

 1. Anualment i dins el termini establert per la legislació vigent, el Director Gerent i l’Administrador, segons les seves funcions i en nom de la Comissió Delegada Executiva, presentaran al Patronat per a la seva aprovació el pla d’actuació i el pressupost anual ordinari, com també el pressupost extraordinari quan faci falta; els comptes anuals, la memòria d’activitats i la proposta d’aplicació de resultats de cada exercici.
 2. A cada reunió del Patronat, el Director Gerent, en nom de la Comissió Delegada Executiva, donarà informació completa de la seva gestió i dels seus projectes, així com de les decisions més importants que hagi pres per raons d’urgència en el marc de les seves competències, sotmetent-ho tot a l’aprovació del Patronat.
 3. En tot cas, si la Comissió Delegada Executiva considera que, per raons d’urgència o altres, convé prendre decisions que excedeixen l’àmbit de la seva competència, les ha de presentar a l’aprovació del Patronat o al manco del seu President, en cas que no sigui possible convocar el Patronat.

Article 30è.- La Comissió Delegada Executiva està plenament facultada per jutjar sobre la condició o idoneïtat de les persones, grups o institucions que seran beneficiàries de la Fundació.

Article 31è.- La Comissió Delegada Executiva es reunirà habitualment una vegada al mes i sempre que la convoqui el seu President o que ho demanin tres dels seus membres. En cas d’absència del President de la Comissió el substituirà el Secretari. Les seves reunions seran vàlides sempre que assisteixin més de la meitat dels seus membres. Bastarà per prendre decisions la majoria simple i en cas d’empat resoldrà el President amb vot de qualitat.

Article 32è.- La Comissió Delegada Executiva durà un llibre d’actes. El Secretari en serà el redactor i el custodi.

Director Gerent

Article 33è.- Sense perjudici de les atribucions, funcions i competències dels òrgans de la Fundació, el Patronat nomenarà un Director Gerent, la competència del qual s’estendrà a tot allò que pertoca a l’administració ordinària de la Fundació.

 1. Exercirà les funcions, exposades amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, següents:
  • L’execució dels acords dels òrgans de la Fundació.
  • La direcció del personal i dels serveis de la Fundació.
  • Per delegació del Patronat, ostentar la representació, a efectes de la qual es conferirà poder tan ample i a bastament com sia necessari en dret, de la Fundació en tota casta de relacions, actes, contractes i judicis.
  • Organitzar la comptabilitat de la Fundació.
  • Preparar tota la documentació, els projectes i propostes que hagin de ser sotmesos a l’aprovació del Patronat i, en el seu cas, de la Comissió Delegada Executiva.
  • Totes quantes altres funcions li sien atribuïdes pel President i/o el Patronat, en el respectiu àmbit competencial de cadascú.
 2. El Director Gerent serà nomenat i separat per acord del Patronat, a proposta del President.
 3. Per a l’adequada gestió i el funcionament de la Fundació i els seus òrgans, el Director Gerent podrà disposar dels mitjans personals i materials que sien necessaris, a judici del Patronat.

Capítol IV – Sobre la Comptabilitat

Article 34è.- L’exercici econòmic ha de ser anual i ha de coincidir amb l’any natural.

Article 35è.- El Director Gerent i l’Administrador de la Fundació elaboraran, en els darrers tres mesos de cada exercici el pressupost d’ingressos i de despeses corresponent a l’any següent, acompanyat d’una memòria explicativa, que seran aprovats pel Patronat i es remetran al Protectorat.

Article 36è.- Les despeses d’administració no podran excedir, per regla general, del 10% dels ingressos anuals ordinaris que per tots els conceptes la Fundació percebi. De manera excepcional, i prèvia autorització del Protectorat, l’import de les despeses d’administració podrà excedir del 10% indicat, sense que mai no pugui sobrepassar el 20%.

Article 37è.- Les reparacions o millores extraordinàries dels béns o instal·lacions només es podran dur a terme d’acord amb el pressupost extraordinari que es confeccionarà a aquest efecte. Aquest pressupost englobarà com a despeses, a més dels conceptes que ho determinen, les originades per operacions financeres que, al seu moment, facin falta per anivellar-lo.

Article 38è.- Els pressuposts de la Fundació, tant ordinaris com extraordinaris, sempre han de ser nivellats. La liquidació del pressupost d’ingressos i de despeses de cada any, la realitzarà l’Administrador de la Fundació i, una vegada aprovats pel Patronat, la remetrà al Protectorat dins dels sis primers mesos de l’exercici següent.

Article 39è.- Dins dels sis primers mesos de cada exercici econòmic, l’Administrador confeccionarà els comptes anuals corresponents a l’exercici anterior, així com una memòria on especificarà les variacions en la inversió dels patrimoni fundacional. Igualment, el Director Gerent confeccionarà la memòria de les activitats desenvolupades durant aquest exercici pels diversos serveis gestionats per la Fundació Social La Sapiència, i de quina manera s’han complert tant la finalitat com els objectius de la Fundació.

Article 40è.- Una vegada aprovats pel Patronat, es remetran al Protectorat, abans del dia primer de juliol de cada any, dos exemplars dels comptes anuals de l’any anterior i aniran acompanyats d’una certificació acreditativa que aquests documents són fidel reflex dels llibres de comptabilitat. Igualment aniran acompanyats de la memòria d’activitats i d’un certificat que han estat aprovats pel Patronat.

Capítol V – Modificació, Fusió i Extinció

Article 41è.- Modificació.

 1. El Patronat podrà modificar els presents Estatuts sempre que resulti convenient als interessos de la Fundació. En qualsevol cas, haurà de modificar els Estatuts quan les circumstàncies que presidiren la constitució de la Fundació hagin canviat de tal manera que aquella no pugui actuar satisfactòriament segons els Estatuts en vigor.
 2. Per a l’adopció d’acords de modificació estatutària serà necessari un quòrum de votació favorable, almenys, de dues terceres parts dels membres del Patronat.
 3. La modificació o nova redacció dels Estatuts acordada pel Patronat es comunicarà al Protectorat i haurà de ser formalitzada en escriptura pública i inscrita en el corresponent Registre de Fundacions.

Article 42è.- Fusió. El Patronat podrà acordar la fusió d’aquesta amb una altra Fundació sempre que resulti convenient per al seu interès. L’acord de fusió haurà de ser aprovat amb el vot favorable, almenys, de tres quartes parts dels membres del Patronat.

Article 43è.- Extinció.

 1. La Fundació s’extingirà en aquells supòsits en què no pugui complir les finalitats per a les quals fou constituïda i en tots els altres casos prevists per la Llei. En aquest cas el Patronat ha d’acordar-ne la dissolució per majoria de dos terços, i nomenar a l’efecte una Comissió Liquidadora, subjecta al control del Protectorat.
 2. El remanent dels béns liquidats de la Fundació serà destinat a les entitats públiques o fundacions del Bisbat de Mallorca que persegueixin finalitats d’interès general i consemblants en la seva finalitat a la Fundació que s’extingeix. Queda expressament autoritzat el Patronat per realitzar la dita aplicació.

Palma de Mallorca, a nou de desembre de 2004.